Để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp muốn chuyên môn hóa mảng kế toán thuế, doanh nghiệp không có nhân sự cố định mảng kế toán thuế và luôn cảm thấy bất an đối với hệ thống kế toán hàng ngày của đơn vị… Le&Associates cung cấp dịch vụ tư vấn kế toán thuế thường xuyên nhằm giúp các doanh nghiệp có hệ thống kế toán thuế của được đảm bảo xuyên suốt; cân đối; xử lý số liệu kế toán kịp thời, chính xác và tiết kiệm chi phí tối đa.

Xử lý chứng từ kế toán an toàn theo quy định của pháp luật thuế

 • Phân loại, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của chứng từ gốc kế toán;
 • Lập các chứng từ kế toán đảm bảo chặt chẽ chứng từ gốc; chứng từ nhập, xuất, thu, chi từ chứng từ gốc; chứng từ ngân hàng, phiếu kế toán khác theo quy định;
 • Lập các văn bản, thủ tục hành chính để làm chặt chẽ tính hợp lệ của chứng từ gốc;
 • Hướng dẫn lưu giữ bộ chứng từ hoàn chỉnh đảm bảo quyết toán thuế;
 • Tư vấn cho doanh nghiệp cách xử lý các tồn đọng trong quá trình nhận và xuất hóa đơn, chứng từ..

Lập hệ thống SSKT quy chuẩn, đảm bảo quyết toán thuế có lợi nhất

 • Lập hệ thống các loại sổ chi tiết: Hàng hóa, công nợ, phân bổ, khấu hao, lương…
 • Lập các sổ chi tiết quản lý khấu hao tài sản, phân bổ CCDC;
 • Lập hệ thống sổ cái các tài khoản: Từ loại 1 đến loại 9 ( Mỗi tài khoản 1 sổ);
 • Lập sổ Nhật ký chung;
 • Lập các hồ sơ lương, hồ sơ sản xuất, dự toán chi phí, giá thành…

Tư vấn cân đối thu nhập, chi phí, lãi lỗ phòng tránh rủi ro cho doanh nghiệp

 • Tư vấn cho doanh nghiệp cân đối xử lý chi phí đầu vào của các dự án,công trình, hàng hóa dịch vụ…..
 • Phân tích các rủi ro thuế, kế toán của doanh nghiệp trong quá trình vận hành sản xuất kinh doanh nhằm phòng tránh tối đa thất thoát cho doanh nghiệp;
 • Cân đối tồn kho hàng hóa cho phép, các loại chi phí hợp lý…..đảm bảo lợi nhuận kế hoạch và quyền lợi của Doanh Nghiệp khi quyết toán thuế.

Lập các báo cáo theo quy định tiến độ của cơ quan thuế

 • Lập hồ sơ khai thuế GTGT: Tờ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, quyết toán báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn….
 • Lập hồ sơ khai thuế TNCN: Tờ khai thuế TNCN theo tháng, quý; tờ khai quyết toán thuế TNCN năm.
 • Lập quyết toán thuế TNDN: Tờ khai tạm tính quý, tờ khai quyết toán năm.
 • Lập báo cáo tài chính năm.

Quyết toán thuế thực tế với thanh tra thuế.

 • Trong năm tài chính: Thực hiện tất cả các giao dịch giải trình số liệu, chứng từ, báo cáo khi cơ quan thuế yêu cầu.
 • Quyết toán thực tế: Thực hiện làm việc, giải trình trực tiếp số liệu kế toán với thanh tra thuế khi quyết toán thực tế.

Tin tức và bài viết